top of page

ลูกกอล์ฟเผย เคยไปเรียนเยอรมันจริง อวด เคยไปบ้านเกิด Einstein จริง

ลูกกอล์ฟเผย เคยไปเรียนเยอรมันจริง อวด เคยไปบ้านเกิด Einstein จริง ภูมิใจได้ไปเมือง Ulm ลั่น ชื่อเมืองอ่านยาก อยากให้ทุกคนลองอ่าน แจง ไม่กล้าอ้างเป็นทายาท หรือญาติ ย้ำชัด กลัวตระกูลเขาไม่นับญาติ เพราะไปในฐานะนักท่องเที่ยวเท่านั้น留言


bottom of page